Veiklos Ignalinos r. vaikams (būreliai)

Būreliai Ignalinos rajone

Biatlonas

Biatlonas šiuolaikinė žiemos dvikovė.  Daugiausia žiemos metu kultivuojamas sportas, kuris susideda iš slidinėjimo kroso ir šaudymo  mažo kalibro šautuvu į penkis už 50 m išdėstytus taikinius. 

Šiuo metu Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre dirba 2 treneriai, visi mokiniai, kviečiami į biatlono treniruotes nuo 1 iki IV klasių išbandyti šią sporto šaką.
1-4 klasės mokiniai susipažįsta su lazeriniais, pneumatiniais ginklais ir slidinėjimo ypatumais. 5-IV klasių mokiniai jau išbando su mažo kalibro ginklais ir dalyvauja varžybose. 

Iki 1995 m. biatlonu rūpinosi Lietuvos slidinėjimo federacija, o nuo 1995 m. – naujai sukurta LBF (Lietuvos biatlono federacija). Pirmuoju federacijos prezidentu tapo V. Žakaitis. Šiuo metu Lietuvoje sportuoja per 100 sportininkų, kuriuos treniruoja 12 trenerių Ignalinoje, Visagine, Vilniuje, Anykščiuose ir Nemenčinėje.  Vienintelė biatlono bazė, tinkanti tarptautiniams renginiams (su riedučių trasa ir šaudykla) yra Ignalinoje. Ignalinoje biatlonas atsirado nuo 1984 metų, treneriu dirbo Aleksandras Ščekočichinas. 

Ignalinos rajonos švietimo ir sporto paslaugų centro biatlono misija supažindinti moksleivius su šia sporto šaka, užimti moksleivių laisvalaikį, siekti gerų rezultatų ne tik Lietuvoje bet ir tarptautinėse varžybose. 

Treneris Karolis Baltakis (868773985)

Biatlono sporto grupės

Treniruotės vyksta visame rajone.

Turiu II metų pradinio rengimo tris grupes nuo 1 iki 8 kl.

Tikslas: populiarinti biatlono sporto šaką Lietuvoje, garsinti Ignaliną ruoštis varžyboms ir siekti geresnių rezultatų.

Treneris Vadim Stefanskij pats pradėjo treniruotis nuo 2 klasės, baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, pradėjo treniruoti ignaliniečius.

Biatlono treniruotės prieinamos visiems Ignalinos rajono moksleiviams.

Treneris Vadim Stefanskij (862663975)

Slidinėjimas

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro slidinėjimo trenerės Kazimieros Strolienės  2022 – 2023 m slidinėjimo grupių aprašymas

Slidinėjimo grupėje šiuo metu yra 27 mokiniai, kurie yra suskirstyti į  dvi meistriškumo grupes:

1. 1 metų meistriškumo ugdymo grupė , kurios sąrašuose yra 17 mokinių .

Šioje grupėje vaikų amžius nuo 7 iki 11 metų.  Pagrindinis tikslas: vaikus supažindinti su sportu ir jo nauda sveikatai, išmokyti  slidinėjimo technikos ir motyvuoti dalyvavimą įvairiose varžybose.

2. 4 metų meistriškumo ugdymo grupė – 10 mokinių.

Tikslas:  kelti meistriškumo lygį, dalyvauti varžybose ir pagrindinė motyvacija patekti į Lietuvos   jaunių rinktinę.

Slidinėjimo grupes lankyti gali visi norintys vaikai, nes mokestis už slidinėjimo grupę yra minimalus – 2 eurai mėnesiui, socialiai remtiniems vaikams mokėti nereikia.

Tel.nr.: 868676975

Su pradinio rengimo ir meistriškumo ugdymo slidinėjimo grupėmis dirbu

nuo 1988 metų. Išugdyta daug stiprių ir gabių sportininkų – trejų Olimpinių žaidynių dalyviai, keturi sportininkai dalyvavo Europos

Jaunimo Olimpiniuose festivaliuose, daug respublikos čempionų ir prizininkų. Slidinėjimo grupės misija-populiarinti slidinėjimo sportą, kuo daugiau įtraukti vaikų aktyviai sportuoti, ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus, kurie būdami Lietuvos rinktinių nariais atstovautų šalį respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. Slidinėjimo grupę gali lankyti visi vaikai norintys aktyviai sportuoti ir siekti sportinių rezultatų.  

                          Slidinėjimo trenerė D.Vaičiulienė (861558922)                                                                                                                                  

Plaukimas

 Yra dvi grupės:

1. Pradinio rengimo nuo 7 metų

2. Meistriškumo ugdymo nuo 11 metų

Daug metų skyriau plaukimui, pasibaigus karjerai pati norėjau tapti plaukimo trenere ir savo žinias bei patirtį perduoti vaikams.

Būrelio tikslas: išmokyti vaikus tisyklingai plaukti visais stiliais, drąsiai jaustis vandenyje, bei dalyvauti varžybose ir pamilti sportą.

Į pradinio rengimo grupes gali pakliūti visi vaikai, kurie geba nuplaukti 25 m metrus be pagalbinių priemonių ir įveikti 45 sek. barjerą, taip pat atitinkantys sveikatos kriterijus, kuriuos patvirtina  šeimos gydytojas.

Dovilė Mikoliūnaitė ( 862925325)

Plaukimo sportinė grupė (ne būrelis)

Ugdau vyresnius vaikus nuo I iki IV kl.

Plaukimo grupės Ignalinoje atsirado 2006 metais, kai aš atvažiavau čia dirbti

Misija – Ruošti kuo aukštesnio meistriškumo plaukikus, kurie atstovautų Ignalinos kraštą, Lietuvos rinktines

Visiems vaikams prieinamas 

Eugenijus Rakitinas (861495592)

Dviračių sporto grupė

Yra dvi grupės: 

1) II metų pradinio rengimo dviračių sporto grupė, joje yra 12 vaikų. 

2) II metų meistriškumo ugdymo dviračių sporto grupė, joje yra 8 vaikai.

 Dviračių sportas Ignalinoje prasidėjo 2016 metais rugsėjo 16 dienos.
Mūsų tikslas – kuo daugiau mokinių sudominti dviračių sportu.

Siekti, kad aktyviai leistų laiką.
Svarbiausia misija yra atrasti talentą ir jį užauginti iki čempiono! 
Ignalina yra dėkinga dviračių sportui, nes nėra didelio eismo. Turime daug miškelių  Vaikai

yra aprūpinti inventoriumi, apranga. Taip pat vaikai yra vežami į varžybas, pažengę dviratinkai išvyksta kasmet į mokomąją dviračių stovyklą Ispanijoje. Manau, kad Ignalinoje vaikams yra geriausios sąlygos visoms sporto šakoms.
Priimami vaikai nuo 5 iki IV kl.

Trenerė Inga češulienė (860875784)

Tenisas

Dvi grupės:
1. Pradinio rengimo II metų ir
2. Pradinio rengimo I metų po 12 vaikų.
Vaikų tenisas Ignalinoje kultivojamas jau apie 30 metų. Pirma laida ignaliniečių tenisinkų buvo aukšto sportinio meistriškumo, atstovavo Lietuvos teniso rinktinę Davis cup ir Fed cup. Dabar daugiau dėmesio skiriama masiškumui.
Tikslas: padėti ugdytiniams tenkinti saviugdos, saviraiškos poreikius, mokyti darbštumo, atsakomybės, savarankiškumo, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus.
Sportojam teniso kortose, žiemą  salėje.

Visiems prieinamas.

Česlovas Gotovskis 862027049

Futbolo grupės

I metų Pradinio rengimo nuo 6 iki 8 metų

II metų Pradinio rengimo grupė nuo 9 iki 11 metų.

Mišri grupė (vaikinai, merginos) nuo 13 iki 17 m.

Būrelio tikslas: kuo daugiau užimti vaikų, išmokyti žaisti futbolą, dalyvauti varžybose, sportinėse stovyklose ir pamilti futbolą.

Į futbolo grupes gali pakliūti visi vaikai, kurie nori pradėti žaisti ar tobulinti futbolo žaidimo techniką ir taktiką.

Nuo 2003 m. atsirado futbolo sekcija, kuriai vadovavo ir vadovauja Tadas Bernotas.

Daug vyksta varžybų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Dalyvauja visos amžiaus grupės.

867072235

Šachmatų būrelis

Skirtas vaikams nuo 7 iki 14 m. įkurtas 2022 m. rugsėjo mėn., nes ne vieną kartą vaikų tėvai išreiškė tokios veiklos poreikį.
Būrelio tikslas – suteikti pradinių (pasirinkto sporto žaidimo) žinių, formuoti savarankišką mąstymą bei tam tikrų technikų taikymą praktikoje, suteikti bendrųjų ir dalykinių žaidimo kompetencijų.

Oleksandr Fedurtsya 862229560

Krepšinio būrelis

Tikslas: sudominti ir įtraukti vaikus į krepšinį, išmokyti visų kepšinio pagrindų. Nes krepšinis Lietuvoje numeris 1. Dirbu Ignalinoje jau 3-metus ir kai kuriuos mažuosius krepšininkus treniruoju nuo darželio.
Būrelis visiems prieinamas ir naujus vaikus visada priimame į grupes. 

Domantas Pupinis (861495592)

English

Activities in Ignalina district for children (non-formal groups)

Biathlon

Biathlon is a modern winter duel. The sport is mainly cultivated during the winter, which consists of cross-country skiing and shooting with a small-caliber rifle at five targets spaced 50 m apart.

Currently, 2 coaches are working in the Ignalina district education and sports service center, all students are invited to biathlon training from 1st to 4th grades to try this sport.

1st-4th grade students get to know laser, pneumatic weapons, and features of skiing. Pupils of grades 5-4 are already testing small-caliber weapons and participating in competitions.

Until 1995 biathlon was taken care of by the Lithuanian Skiing Federation, and since 1995 – the newly created LBF (Lithuanian Biathlon Federation). V. Žakaitis became the first president of the federation. Currently, over 100 athletes are playing sports in Lithuania, trained by 12 coaches in Ignalina, Visaginas, Vilnius, Anykščiai, and Nemenčinė. The only biathlon base suitable for international events (with a roller track and a shooting range) is located in Ignalina. In Ignalina, the biathlon started in 1984, and Aleksandras Ščekočichinas worked as a coach.

The biathlon mission of the Ignalina District Education and Sports Service Center is to introduce schoolchildren to this sport, occupy schoolchildren’s free time, and achieve good results not only in Lithuania but also in international competitions.

Coach Karolis Baltakis (868773985)

Biathlon sports groups

Training takes place in the district.

I have three groups from 1st to 8th grade of the II year of primary education.

The goal: to popularize the sport of biathlon in Lithuania, to make Ignalina famous, to prepare kids and youth for competitions, and to achieve better results.

Coach Vadim Stefanskij himself started training from the 2nd grade, after graduating from Vilnius Pedagogical University; he started training Ignalinians kids and youth.

Biathlon training is available to all schoolchildren in the Ignalina district.

Coach Vadim Stefanskij (862663975)

Skiing

Description of the 2022-2023 skiing groups of Kazimieras Strolienė, ski coach of the Ignalina District Education and Sports Service Center

There are currently 27 students in the skiing group, who are divided into two mastery groups:

1. 1-year mastery education group with 17 students on the roster.

The age of children in this group is from 7 to 11 years. The main goal: to introduce children to sports and their health benefits, teach skiing techniques and motivate participation in various competitions.

2. 4-year mastery education group – 10 students.

The goal: to raise the level of excellence, to participate in competitions, and the main motivation to enter the Lithuanian junior national team.

Skiing groups can be attended by all children who want to because the fee for a skiing group is minimal – 2 euro’s per month, children with social support do not need to pay.

Phone no.: 868676975

I work with ski groups for initial training and skill development

since 1988. Many strong and talented athletes have been trained – participants in three Olympic Games, and four athletes participated in the European

At the Youth Olympic Festivals, there are many national champions and prize winners. The mission of the skiing group is to popularize the sport of skiing, to involve as many children as possible in active sports, and to prepare athletes of high sports excellence that, being members of the Lithuanian national teams, would represent the country in national and international competitions. The skiing group can be attended by all children who want to play active sports and achieve sports results.

Skiing coach D. Vaičiulienė (861558922)

Swimming

 There are two groups:

1. Initial training from the age of 7

2. Mastery education from the age of 11

I devoted many years to swimming, after the end of my career I wanted to become a swimming coach myself and pass on my knowledge and experience to children.

The purpose of the group: to teach children to swim correctly in all styles, to feel confident in the water, and to participate in competitions and fall in love with sports.

All children who can swim 25 meters without aids and beat 45 seconds can be included in the initial training groups. Barrier, as well as meeting health criteria approved by a family doctor.

Dovilė Mikoliūnaitė ( 862925325)

Swimming sports group (not club)

I educate older children from 1st to 4th grade.

Swimming groups appeared in Ignalina in 2006, when I came here to work

Mission – To prepare swimmers of the highest possible skill who would represent the Ignalina region, the Lithuanian national teams

Accessible to all children

Eugenijus Rakitin (861495592)

Cycling group

There are two groups:

1) 2nd-year elementary school cycling group, there are 12 children in it.

2) 2nd-year mastery training cycling group, there are 8 children in it.

 Cycling in Ignalina started on September 16, 2016.

Our goal is to get as many students as possible interested in cycling.

Aim to spend time actively.

The most important mission is to discover talent and grow it into a champion!

Ignalina is grateful for cycling because there is no heavy traffic. We have many kinds of wood for children

Kids and youth are equipped with inventory, and clothing. Children are also taken to competitions; advanced cyclists go to an educational cycling camp in Spain every year. I think that in Ignalina, children have the best conditions for all sports.

Children from 5th to 4th grade are accepted.

Coach Inga česulienė (860875784)

Tennis

Two groups:

1. II years of initial training and

2. 12 children in the 1st year of initial training.

Children’s tennis has been cultivated in Ignalina for about 30 years. The first batch of tennis players from Ignalina were of high sports excellence, they represented the Lithuanian tennis team in the Davis Cup and Fed Cup. Now the focus is more on massiveness.

Purpose: to help students meet the needs of self-development and self-expression, to teach hard work, responsibility, and independence, and to form the foundations of morality and a healthy lifestyle.

We play sports on the tennis courts, in the winter in the hall.

Accessible to everyone.

Česlovas Gotovskis 862027049

Football groups

1st year of initial training from 6 to 8 years

II-year Primary training group from 9 to 11 years.

Mixed group (for boys, girls) from 13 to 17 years old.

The goal of the club: is to keep children busy as much as possible, teach them how to play football, participate in competitions, and sports camps and fall in love with football.

All children who want to start playing or improve their technique and tactics of playing football can join football groups.

Since 2003 a football section was created, which was led and managed by Tadas Bernotas.

Many competitions take place not only in Lithuania but also abroad. All age groups participate.

867072235

Chess board

Intended for children’s from 7 to 14 years old.  Founded in 2022 in September, because more than one of the parent of children expressed the needs’ for such an activities.

The purpose of the club is to provide basic knowledge (of the chosen sports game), to form independent thinking and the application of certain techniques in practice, and to provide general and subject-specific competencies in the game.

Oleksandr Fedurtsya 862229560

Basketball team

The goal: to interest and involve children in basketball, to teach all the basics of basketball. Because basketball is number 1 in Lithuania. I’ve been working in Ignalina for 3 years and I’ve been training some young basketball players since kindergarten.

The group is open to everyone and we always welcome new children to the groups.

Domantas Pupinis (861495592)

По-русски

Биатлон

Биатлон – современный вид спортивного двоеборья. Этот вид спорта в основном культивируется зимой и состоит из лыжного кросса и стрельбы из малокалиберной винтовки по пяти мишеням, расположенным на расстоянии 50 м друг от друга.

Сейчас в Центре услуг по образованию и спорту Игналинского района работают 2 тренера, которые приглашают всех школьников 1-12 классов на тренировки по биатлону, чтобы они могли попробовать себя в этом виде спорта.

Ученики 1-4 классов знакомятся с лазерным, пневматическим оружием и особенностями лыжного спорта. Ученики 5-12 классов уже испытывают малокалиберное оружие и участвуют в соревнованиях.

До 1995 г. о биатлоне заботилась Федерация лыжного спорта Литвы, а с 1995 года этим стала заниматься LBF (Литовская федерация биатлона). Первым президентом федерации стал В. Жакайтис.

В настоящее время в Литве занимаются лыжным спортом более 100 спортсменов, которых тренируют 12 тренеров в Игналине, Висагинасе, Вильнюсе, Аникщяй и Неменчине. Единственная биатлонная база, подходящая для международных соревнований, так как имеет роликовую дорожку и стрельбище, находится в Игналине.

В Игналине начали заниматься биатлоном с 1984 года, когда тренером работал Александрас Щекочихинас.

Миссия биатлона Центра обслуживания образования и спорта Игналинского районного – познакомить школьников с этим видом спорта, занять их свободное время и добиваться высоких спортивных результатов не только в Литве, но и на международных соревнованиях.

Тренер Каролис Балтакис моб. тел. +370 687 73 985

Спортивные группы по биатлону

Тренировки проходят по всему району.

У меня три группы по двухлетней начальной подготовке детей с 1 по 8 класс.

Цель: совершенствовать и развивать биатлон в Литве, прославлять Игналину, готовиться к соревнованиям и добиться лучших результатов.

Тренер Вадим Стефанский сам начал тренироваться со 2-го класса, после окончания Вильнюского педагогического университета, начал тренировать игналинцев.

Тренировки по биатлону доступны для всех школьников Игналинского района.

Тренер Вадим Стефанский, моб. тел. +370 626 63 975

Группы по лыжному спорту 2022-2023 Центра услуг по образованию и спорту Игналинского района

В настоящее время лыжные группы посещают 27 учеников, которые разделены на две мастер-группы:

1. Годовая мастер-группа, в списке которой числится 17 учащихся.

Возраст детей в этой группе от 7 до 11 лет. Основная цель: познакомить детей с лыжным видом спорта и его пользой для здоровья, научить школьников технике катания на лыжах и мотивировать на участия в различных соревнованиях.

2. Четырёхлетняя мастер-группа – 10 учащихся.

Цель: повышать уровень мастерства, участвовать в соревнованиях, а главная цель – попасть в юношескую сборную Литвы.

Группы по лыжному спорту могут посещать все желающие дети, так как плата за лыжную группу минимальна – 2 евро в месяц, а детям, которые получают социальные пособия, платить не нужно.

Тренер Казимера Стролиене, моб. тел. +370 686 76 975

С лыжными группами начальной подготовки и мастер-группами работаю с 1988 года. За это время воспитано много сильных и талантливых спортсменов – участников трех Олимпийских игр и четыре спортсмена участвовали в Европейских юношеских олимпийских фестивалях, много национальных чемпионов и призеров.

Миссия группы лыжного спорта – развитие лыжного спорта, привлечение как можно большего числа детей к активным видам спорта, подготовка спортсменов высшего разряда, которые, будучи членами сборных Литвы, представляли бы страну на национальных и международных соревнованиях.

Лыжную группу могут посещать все дети, желающие заниматься активными видами спорта и добиваться спортивных результатов.

Тренер по лыжному спорту Д. Ваичюлиене, моб. тел. +370 615 58 922                                                                                                                                 

Плавание

Есть две группы:

1. Группа начальной подготовки с 7 лет

2. Мастер-группа с 11 лет

Много лет посвятила плаванию, после окончания карьеры сама захотела стать тренером по плаванию и передать молодому поколению свои знания и опыт.

Цель кружка: научить детей правильно плавать всеми стилями, уверенно чувствовать себя в воде, участвовать в соревнованиях и полюбить спорт.

В группу начальной подготовки принимаются все дети, которые могут проплыть 25 метров без вспомогательных средств и преодолеть барьер в 45 секунд, а также дети должны соответствовать критериям здоровья, утвержденным семейным врачом.

Довиле Миколюнайте, моб. тел. +370 629 25 325)

Группа по спортивному плаванию

(не кружок)

Обучаю детей старшего возраста с 1 по 12 класс.

Группы по плаванию в Игналине появились с 2006 года, когда я приехал сюда работать.

Миссия – подготовить пловцов самого высокого разряда, которые будут представлять Игналинский район, сборную Литвы.

Доступно для всех детей

Еугениюс Ракитинас, моб. тел. +370 614 95 592

Группа по велоспорту

Есть две группы:

1) Двухлетняя группа начальной велоспортивной подготовки, в которой теперь 12 детей.

2) Двухлетняя мастер-группа по велоспорту, в которой 8 детей.

Велоспорт в Игналине стартовал 16 сентября 2016 года.

Наша цель – заинтересовать велоспортом как можно больше школьников и стремиться, чтобы дети активно проводили свободное время.

Самая главная цель – раскрыть талант и вырастить из него чемпиона!

Игналина очень благодарное место для езды на велосипеде, потому что здесь нет интенсивного движения, а вокруг много лесов.

Дети получают весь нужный инвентарь и одежду. Детей возят на соревнования, каждый год передовые велосипедисты едут на учебные сборы в Испанию.

Я думаю, что в Игналине у детей самые лучшие условия для всех видов спорта.

Принимаются дети с 5-го по 12-й класс.

Тренер Инга Чешулиене, моб. тел. +370 608 75 784

Теннис

Две группы:

1. Двухлетний курс начальной подготовки

2. Годовой курс начальной подготовки.
Группы по12 детей

Детский теннис в Игналине развивается около 30 лет. Первый выпуск теннисистов из Игналины отличился высоким спортивным мастерством, они представляли сборную Литвы по теннису на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Теперь больше внимания уделяется массовости.

Цель: помочь учащимся удовлетворить потребности в саморазвитии и самовыражении, научить трудолюбию, ответственности, самостоятельности, сформировать основы нравственности и здорового образа жизни.

Спортивные занятия ведутся на теннисных кортах, а зимой в спортзале.

Доступен каждому.

Чесловас Готовскис, моб. тел. +370 620 27 049

Группы по футболу

1 год. Группа начальной подготовки для детей с 6 до 8 лет

2 год. Начальная группа обучения для детей с 9 до 11 лет.

Смешанная группа для мальчиков и девочек от 13 до 17 лет.

Цель клуба: максимально занять детей, научить их играть в футбол, участвовать на соревнованиях и спортивных лагерях и полюбить этот вид спорта.

Записаться в футбольные группы могут все дети, желающие начать играть или усовершенствовать технику и тактику игры в футбол.

Футбольная секция действует с 2003, ею руководит Тадас Бернотас.

Многие соревнования проходят не только в Литве, но и за рубежом. Участвуют все возрастные группы.

Тадас Бернотас, моб. тел. +370 670 72 235

Кружок по шахматам

Этот кружок могут посещать дети от 7 до 14 лет. Кружок был основан в сентябре 2022 года, так как родители детей не раз высказывали потребность в таком роде деятельности.

Цель кружка – дать базовые знания о выбранной спортивной игре, формировать самостоятельное мышление и применение определенных навыков на практике, общие и предметные компетенции.

Олександр Федурця, моб. тел. +370 622 29 560

Кружок по баскетболу

Цель: заинтересовать и привлечь детей к баскетболу, обучить всем его азам, так как баскетбол в Литве – это игра номер 1.

Я работаю в Игналине уже 3 года и тренирую некоторых юных баскетболистов с детского сада.

Группа открыта для всех и мы всегда рады новым ребятам.

Доментас Пупинис, моб. тел. +370 614 95 592